Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky
spoločnosti GLOBAMERICA, s .r. o
(cestovná agentúra)
Platné od 01.01. 2020
(súčasťou VOP je aj reklamačný poriadok)

 

Úvodné ustanovenia.

Tieto všeobecné obchodné podmienky (VOP) upravujú práva a povinnosti fyzických a právnických osôb (ďalej – klient) a spoločnosti Globamerica, s.r.o, (ďalej len CA) , IČO 31398081, so sídlom v Bratislave, Žellova 2, 821 08, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde v Bratislave, odd.: Sro, Vl. č. 9201/B pri predaji leteniek a ďalších služieb cestovného ruchu. Tieto VOP sa riadia platnými právnymi predpismi vrátane zákona č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle tohto zákona  spoločnosť Globamerica, s.r.o. vystupuje ako cestovná agentúra (paragraf 4), ktorá v rozsahu predmetu podnikania a na základe živnostenského oprávnenia podľa paragrafu 3 ods.2 tohto zákona:

 

 1. a) vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,
 2. b) ponúka a predáva služby cestovného ruchu,
 3. c) sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,
 4. d) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
 5. e) predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.

Vzhľadom na to, že CA vystupuje pri predaji svojich služieb ako sprostredkovateľ medzi klientom a dodávateľom služby, riadi sa ich predaj prednostne VOP dodávateľa tak ako sú uverejnené na jeho webových stránkach. Zakúpením služby od konkrétneho dodávateľa klient automaticky vyjadril súhlas s týmito VOP a uzavrel s dodávateľom zmluvný vzťah ( napr. kúpa letenky – zmluva o zabezpečení prepravy v rozsahu uvedenom na letenke). CA ako sprostredkovateľ tým pádom nenesie zodpovednosť za pripadne škody spôsobene klientovi pri čerpaní týchto služieb spôsobene dodávateľom.

Povinnosťou CA je vopred informovať klienta o týchto VOP, o ich účinnosti a byť nápomocný pri riešení prípadných sťažnosti a reklamácii. Pri riešení akejkoľvek spornej otázky majú VOP dodávateľa služby prednosť pred týmito VOP. CA s výnimkou obmedzení stanovených v týchto VOP  a v rozsahu povolenom zákonom je zodpovedná iba za priame škody, ktoré ste utrpeli, zaplatili alebo Vám vznikli ako následok preukázateľných nedostatkov pri plnení našich povinností pri poskytovaní našich služieb.

Objednávanie jednotlivých služieb sa vykonáva výhradne písomnou formou (telefonické objednávky sú možné len vo výnimočných prípadoch a len u zmluvných partnerov a musia byť následne potvrdené aj písomne). Klient odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP platnými k danému dňu a súhlasí aby sa práva a povinnosti CA a klienta nimi riadili. Aktuálne znenie VOP je zverejnené na www.globamerica.sk. Objednávka musí obsahovať nasledovné údaje – číslo objednávky, identifikačné údaje objednávateľa, dátum vystavenia objednávky, špecifikáciu objednaných služieb, podpis a pečiatku objednávateľa. Objednávkou sa na účely VOP rozumie aj e-mail klienta, v ktorom výslovne uvedie, že objednáva požadované služby, napr. vystavenie letenky. Tento systém objednávania sa vzťahuje len stálych a zmluvných partnerov. Ostatní klienti sú povinní svoj záujem o ponúknuté služby potvrdiť uhradením ceny služby vopred, výhradne bankovým prevodom v rámci splatnosti faktúry ( len vo výnimočných prípadoch je možná platba kartou, napr. pri online objednávkach). Klient je povinný pri platbe uviesť správny variabilný symbol (číslo faktúry) lebo v opačnom prípade to môže byt považované za neuhradenie dohodnutej ceny so všetkými následkami popísanými nižšie. Úhradou stanovenej ceny klient potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito VOP platnými k danému dňu a súhlasí aby sa práva a povinnosti CA a klienta nimi riadili. Klient berie na vedomie, že v prípade nepotvrdenia rezervácie/ponuky požadovanej služby v lehote určenej CA, resp. dodávateľom služby, príp. oneskorenia úhrady, CA nezodpovedá za prípadné zrušenie rezervácie alebo požadovanej služby, navýšenie ceny, zmeny dostupnosti, resp. nemožnosti opätovne službu sprostredkovať. V prípade oneskorenej úhrady a nemožnosti službu sprostredkovať bude klientovi vrátená platba do 7 dni odo dňa pripísania platby na účet. V takomto prípade má CA nárok na úhradu nákladov, ktoré jej v tejto súvislosti vznikli. Tieto náklady je CA oprávnená si jednostranne započítať a vrátiť tak klientovi sumu zníženú o výšku týchto nákladov.

Lehota na uhradenie služby, splatnosť, je uvedená na každej faktúre. Pokiaľ sa klient dostane do omeškania s úhradou ceny za objednané a poskytované služby, má CA nárok žiadať okrem úhrady ceny aj úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo CA na náhradu škody. V prípade že klient neuhradí faktúru alebo jej časť v zmysle dohodnutých podmienok, CA má právo okamžite odmietnuť poskytovanie objednaných služieb klientovi, prípadne pozastaviť čerpanie služieb až do úplnej úhrady faktúry.

Za správnosť údajov uvedených klientom za účelom objednania konkrétnej služby, hlavne avšak nie výlučne – správnosť osobných údajov, dátumov, miesta dodania služby, adries, telefónnych čísiel a ďalších údajov a požiadaviek zodpovedá výhradne klient. V prípade poskytnutia nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, resp. nedostatočnej špecifikácie svojich požiadaviek zodpovedá klient v plnej miere za takto spôsobenú škodu. Klient je povinný pri zadávaní svojej požiadavky na konkrétne služby uviesť všetky svoje požiadavky a CA nie je povinná akceptovať akékoľvek dodatočne požiadavky uvedené po objednaní služby zo strany klienta. Klient zároveň berie na vedomie, že zabezpečenie týchto dodatočne objednaných služieb môže byt spoplatnené nad rámec ceny predtým objednanej služby. Ak objednávka na službu obsahuje zjavne nesprávne, neúplne, nejasné alebo klamlivé informácie, je CA oprávnená takúto objednávku neakceptovať. CA má právo objednávku neakceptovať pokiaľ klient neuhradí cenu služby.

Klient súhlasí so zasielaním faktúr v elektronickej podobe (formát .pdf). Takáto faktúra obsahuje vlastnoručný podpis v technickej forme a teda je platným účtovným dokladom podľa paragrafu 32 zákona č. 431/2002 Z. z. (Zákon o účtovníctve). Klient je povinný elektronickú faktúru archivovať v súlade s právnymi predpismi. Na požiadanie klienta CA zašle faktúru aj v papierovej forme prostredníctvom Slovenskej pošty.

V prípade ak klient nevyužije zakúpene služby alebo ich časť z dôvodu prekážok na jeho strane, CA nie je povinná vrátiť klientovi zaplatenú cenu. Od uzavretej zmluvy má klient právo odstúpiť zo zákona stanovených dôvodov. Pri riešení sporných otázok majú prednosť VOP dodávateľov služieb pred týmito VOP.

Strany sa zaväzujú pri spracovávaní osobných údajov fyzických osôb postupovať v zmysle z. č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj leteniek a s tým spojených doplnkových služieb.

CA je v rozsahu svojej živnosti oprávnená sprostredkovávať prostredníctvom rezervačných systémov a iných predajných kanálov predaj leteniek leteckých spoločností  – členov Medzinárodnej asociácie leteckej prepravy (IATA), ako aj členov ďalších združení leteckých prepravcov, nízko nákladových leteckých spoločností a pod. Tieto VOP neupravujú práva a povinnosti cestujúceho (klient) a leteckej spoločnosti( ďalej prepravca) pri uskutočňovaní osobnej leteckej prepravy. Uvedený vzťah sa riadi výlučne prepravnými , tarifnými a inými podmienkami prepravcu a CA v tomto vzťahu vystupuje len ako sprostredkovateľ. Klient túto skutočnosť berie na vedomie a je si vedomý toho, že CA ako sprostredkovateľ nezabezpečuje osobnú leteckú prepravu a ani služby s tým súvisiace a nezodpovedá preto za jej riadne a včasne zabezpečenie, ani za prípadné spôsobenie úrazu, ochorenia, ci inej ujmy na zdraví klienta, za poškodenie, stratu a inú ujmu na majetku klienta, resp. akúkoľvek inú škodu spôsobenú klientovi s súvislosti s leteckou prepravou.

 1. Definície a pojmy

Rezervácia“ – elektronický dátový súbor vytvorený v medzinárodnom rezervačnom systéme (napr. TRAVELPORT, AMADEUS ) a/alebo v systéme konkrétneho prepravcu ( rezervácie vytvorené v rezervačnom systéme používanom v CA sa po uzavretí rezervácie automaticky zobrazia aj v systéme leteckej spoločnosti). Ukončením rezervácie sa vygeneruje unikátny väčšinou 6 – miestny kód, označujúci súbor obsahujúci osobné údaje o cestujúcom, presný plán letu vrátane dátumov a časov odletov a príletov jednotlivých letov, miesta odletu a príletu, čísla letov a kódové označenia prepravcu a ďalšie doplňujúce údaje.

Letenka/elektronická letenka“ – zmluva medzi cestujúcim a prepravcom o zabezpečení leteckej prepravy cestujúceho a jeho batožiny z miesta odletu do cieľovej destinácie v zmysle prepravných podmienok konkrétnej leteckej spoločnosti. Každá letenka má vlastný 13 miestny číselný kód, kde prvé trojčíslie je kód označujúci leteckú spoločnosť ( napr. 001 – American Airlines) a ďalších 10 čísiel je číslo konkrétnej letenky vystavenej na základe predchádzajúcej rezervácie. V súčasnosti je už väčšina leteniek v elektronickej forme čo umožňuje ju uchovávať v digitálnej forme a nie je nutné ju mat fyzicky pri sebe. U nízko nákladových leteckých spoločností je  systém ešte viac zjednodušený a po zakúpení letov sa generuje len rezervačný kód.

Cena letenky“ – cena prepravných služieb prepravcu v zmysle jeho platnej tarifnej štruktúry.

Letiskové poplatky“ – poplatky vyberané prevádzkovateľmi letísk za používanie letísk, resp. stanovené štátom, v ktorom sa letisko nachádza platné v čase kúpy letenky. Zvyčajne tvoria súčasť celkovej ceny letenky okrem prípadov, kedy je nutné uhradiť tieto poplatky priamo na letisku pri prílete alebo pri odlete. Letecké spoločnosti zaviedli rôzne poplatky, napr. YQ poplatok, distribučné poplatky a pod. ,ktoré sú na letenke uvádzané medzi letiskovými poplatkami ale tvoria časť ceny letenky. Letecké spoločnosti tu vyčíslujú narastajúce náklady s pohonnými hmotami, bezpečnostnými opatreniami a pod. V prípade nerefundovateľných leteniek ani táto sumu nie je refundovateľná.

Servisné poplatky“– poplatky CA za služby spojené s predajom leteniek a s tým súvisiacich služieb, resp. za  ďalšie úkony spojené s touto činnosťou ( zmeny na letenkách, refundácie, vystavenie ďalších s letenkou súvisiacich dokladov). Aktuálny cenník je k dispozícii na www.globamerica.sk.

Prepravca „ – letecká spoločnosť zabezpečujúca osobnú leteckú prepravu, ktorá poskytuje možnosť zabezpečenia leteckej prepravy prostredníctvom globálnych rezervačných systémov, vlastných internetových rezervačných systémov alebo iných predajných kanálov a je členom medzinárodných združení leteckých prepravcov alebo má právo podnikať v tejto oblasti.

 

Cestujúci“ – účastník osobnej leteckej dopravy.

 

 1. Spôsob predaja leteniek a s tým súvisiacich doplnkových služieb

Požiadavky na zabezpečenie leteniek a doplnkových služieb ( napr. batožina, rezervácia sedadla, občerstvenie a pod.) môžu klienti zadávať prostredníctvom emailu, telefonicky, prostredníctvom formulára na www.globamerica.sk, resp. osobne v kancelárii CA. Požiadavky sa spracúvajú bezplatne pričom na každú požiadavku ponúkame niekoľko alternatív tak aby vyhovovali potrebám klienta a zároveň boli pre neho aj cenovo výhodne. Na základe výberu z ponuky spracovanej podľa jeho požiadavky je urobená rezervácia, ktorá je aktuálna do dohodnutého termínu. Rezervácie sú bezplatné. V prípade nízko nákladových spoločností predbežná rezervácia možná nie je, títo prepravcovia umožňujú len okamžitú kúpu. Súčasťou každého potvrdenia rezervácie sú informácie  o trase, prepravcovi, o cene a platnosti cenovej ponuky, o termíne vystavenia letenky, o poplatkoch za zrušenie letenky, resp. poplatkoch za prípadné zmeny a doplatkoch do aktuálnej ceny letenky v čase zmeny. Klient berie na vedomie, že do okamihu vystavenia letenky a pripadne ďalších s tým spojených služieb môže dôjsť k  zmene ceny pričom tieto zmeny CA nemôže ovplyvniť, pretože sú plne v kompetencii prepravcu. Letenky vystavujeme v termíne dohodnutom s klientom a v závislosti od podmienok konkrétnej leteckej spoločnosti a príslušného tarifu na základe objednávacieho systému tak ako je uvedený v úvodných ustanoveniach týchto VOP. Zaslaním objednávky, resp. úhradou požadovanej sumy za letenku a príp. ďalšie doplnkové služby klient potvrdzuje, že mu boli zo strany CA poskytnuté všetky potrebné informácie súvisiace s letenkou a akceptuje zmluvné a prepravné podmienky zvoleného prepravcu ako aj tieto VOP. Po prijatí objednávky, resp. po úhrade je CA povinná bezodkladne zabezpečiť vystavenie letenky, príp. iných cestovných dokladov a odovzdať, resp. zaslať klientovi podľa predchádzajúceho dohovoru. Väčšina leteniek je v elektronickej forme, preto je možné ju obratom poslať klientovi na email. Po vystavení letenky, podliehajú všetky požadované zmeny vrátane zrušenia letenky podmienkam príslušného tarifu danej letenky a prepravným podmienkam prepravcu, na ktoré je klient povinný informovať sa ešte pred uhradením a vystavením letenky. Všetky informácie týkajúce sa letenky a jej podmienok uvedené na letenke, v rezervačných systémoch a na internetových stránkach konkrétnej leteckej spoločnosti (vrátane prepravných podmienok)  distribuujú letecké spoločnosti výhradne v anglickom jazyku ( s výnimkou slovenských prepravcov). V prípade nejasnosti ohľadne podmienok odporúčame klientovi ešte pred kúpou letenky informovať sa hlavne na platnosť letenky, minimálnu a maximálnu dĺžka pobytu (hlavne pri zľavnených letenkách , napr. Sunday rule a pod.), cestovné obmedzenia, poplatky a doplatky do aktuálnych cien za zmeny vrátane zmeny trasy, dátumu odletu  a príletu atd.

2a. Online predaj leteniek

Klienti si môžu vyhľadávať a rezervovať letenky aj prostredníctvom systému pre online rezervácie na stránke www.globamerica.sk. Kliknutím na tlačidlo LETENKY ONLINE  sa dostanú, do rezervačného systému globamerica.golibe.com, ktorý je napojený na medzinárodný rezervačný systém prevádzkovaný spoločnosťou CEE Travel Systems. V systéme je možne vyhľadávať letenky pravidelných leteckých spoločností s odletom z Bratislavy, Viedne, Prahy a Budapešti. Klient si môže v niekoľkých jednoduchých krokoch navoliť požadovanú trasu, vybrať vhodne letové spojenie a vložiť údaje o cestujúcom a následne rezerváciu potvrdiť. Systém vygeneruje potvrdenie rezervácie so všetkým údajmi o rezervácii, forme úhrady a splatnosti. V súčasnosti je možná úhradu cez platobnú bránu PayPal a bankovým prevodom. Na predaj leteniek on-line sa vzťahujú rovnaké pravidlá ako sú uvedene v úvodných ustanoveniach a bode 2. týchto VOP – Spôsob predaja leteniek a s tým súvisiac doplnkových služieb.

 1. Letenka – zmluva medzi prepravcom a cestujúcim

Cestujúci kúpou letenky berie na vedomie, že uzatvára kúpnu zmluvu s prepravcom na základe, ktorej obidvom stranám vznikajú určité práva a povinnosti týkajúce sa prepravy a s tým súvisiacich služieb. CA vystupuje v tomto vzťahu len ako sprostredkovateľ. Cestujúci berie na vedomie, že CA nezaisťuje leteckú prepravu a ani ďalšie s tým súvisiace služby a preto nenesie zodpovednosť za uskutočnenie prepravy a ani poskytnutie s tým súvisiacich služieb vrátane ujmy na zdraví cestujúceho alebo straty, poškodenia majetku cestujúceho.

Všetky návrhy na zmeny alebo zrušenie zmluvného vzťahu medzi cestujúcim a prepravcom je možné riešiť iba spôsobom, ktorý je uvedený v prepravných podmienkach konkrétnej leteckej spoločnosti. Cestujúci zodpovedá za správnosť všetkých údajov uvedených na letenke (hlavne meno a priezvisko tak ako je uvedené v jeho cestovnom doklade, dátum narodenia, dátumy odletov a príletov, trasa), príp. ďalších, ktoré prepravca požaduje ako podmienku na uskutočnenie prepravy. Prevzatím letenky klient vyslovuje súhlas s uvedenými údajmi. Cestujúci je povinný prostredníctvom CA vopred informovať prepravcu o svojich špecifických  požiadavkách pri preprave  – preprava zvierat, zbraní, nadrozmerných predmetov, cenných a krehkých tovarov, „špecialny seating“, žiadosti o asistenčné služby pri preprave telesne postihnutých osôb atd. Prepravca má právo vylúčiť cestujúceho z prepravy bez nároku na vrátenie cestovného ak poskytnuté údaje nie sú pravdivé a sú v rozpore s jeho prepravnými podmienkami.

Letecké spoločnosti na základe IATA rezolúcie č. 830d požadujú aby CA do rezervácii vkladali emailový a/alebo telefónny kontakt na cestujúceho z dôvodu potreby kontaktovať cestujúcich priamo v prípade náhlych zmien v ich letovom pláne, napr. meškanie letu, zrušenie letu, zmena trasy a pod. V prípade, že cestujúci nesúhlasí s poskytnutím týchto údajov je CA povinná o tejto skutočnosti prepravcu informovať.

Cestujúci je ďalej zodpovedný za:

 • Platnosť svojich cestovných dokladov a úplnosť všetkých formalít potrebných na vstup do všetkých krajín zahrnutých v jeho letov pláne vrátane tranzitných bodov
 • Overenie si prípadných zmien letov po zakúpení si letenky priamo u dopravcu alebo v CA
 • Včasne dostavenie sa k odletu daného letu
 • Oznámenie a správnosť a úplnosť kontaktných údajov pre prípad , že dôjde k zmenám jeho letového plánu zo strany prepravcu.

Povinnosti cestujúceho:

 • Nastúpenie prvého úseku tak ako je uvedené na letenke a využitie jednotlivých letov v poradí ako je uvedené na letenke, ináč má prepravca právo na zrušenie letenky bez nároku na vrátenie cestovného
 • Ak prepravca vyžaduje, potvrdiť využitie spiatočného letu najneskôr 72 hodín pred odletom
 • Overiť si povolené limity na prepravu batožiny
 • Oboznámiť sa s podmienkami letenky, hlavne s podmienkami zrušenia a zmeny dátumu odletu, trasy, obmedzení týkajúcich sa minimálneho a maximálneho pobytu v cieľovej destinácii a pod.
 • Dodržiavať prepravné podmienky prepravcu

Cestujúci berie na vedomie, že:

 • Zrušenie letenky po jej vystavení a lehota na vrátenie peňazí sa riadia podmienkami konkrétneho prepravcu a podmienkami daného tarifu, pričom vrátenie peňazí je uskutočnené rovnakým spôsobom ako bola letenka uhradená (pri bezhotovostnom prevode – platbou na účet, v hotovosti pri úhrade  v hotovosti, pripísaním na kreditnú kartu, ktorou bola letenka platená). Servisné poplatky CA sú nerefundovateľné.
 • Žiadosť o zrušenie letenky je potrebné zaslať písomné, pri urgentných prípadoch telefonicky a následne doložiť aj písomne najneskôr do 24 hodín pred odletom
 • V prípade záujmu o ďalšie služby ako je napr. poistenie alebo špeciálne služby, cestujúci je povinný o tomto bezodkladne informovať prepravcu priamo alebo prostredníctvom CA.
 • Storno ďalších doplnkových služieb týkajúcich sa letenky sa riadi podmienkami poskytovateľa služby.
 • V prípade zmeny dátumu letu, zmeny trasy ak to podmienky tarifu povoľujú má dopravca právo požadovať okrem poplatku za zmenu aj doplatok do aktuálnej ceny letenky vrátane doplatenia letiskových a palivových poplatkov ku dňu zmeny podľa aktuálnej obsadenosti daného letu. Zmeny je možne vykonať priamo u prepravcu online, prostredníctvom call – centra alebo jeho pobočky v mieste, kde sa cestujúci práve nachádza. Zmeny je možne uskutočniť aj v CA v pracovné dni počas otváracích hodín.

CA je zodpovedná pri predaji leteniek a s tým súvisiacich služieb najmä za:

 • Riadne a bezodkladné vytvorenie rezervácie na základe požiadavky klienta
 • Správne vystavenie letenky, resp. ďalších cestovných dokladov podľa pravidiel určených prepravcom a zaslanie týchto dokladov cestujúcemu
 • Riadne a včasné zaslanie všetkých informácii potrebných na zabezpečenie prepravy leteckej spoločnosti
 • Riadne a bezodkladné oznámenie o všetkých zmenách týkajúcich sa leteckej prepravy, či už leteckej spoločnosti alebo cestujúcemu
 • Riadne a včasné vyplatenie ceny za leteckú dopravu a s tým súvisiace služby na účet prepravcu

 

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj ubytovania.

CA prostredníctvom hotelových rezervačných systémov, príp. priamo cez vybraných poskytovateľov ubytovania a služieb s tým súvisiacich ponúka pre klienta možnosť zabezpečenia ubytovania podľa jeho požiadavky. Požiadavky na zabezpečenie ubytovania a doplnkových služieb môžu klienti zadávať prostredníctvom emailu, telefonicky, prostredníctvom formulára na www.globamerica.sk, resp. osobne v kancelárii CA. Požiadavky sa spracúvajú bezplatne pričom na každú požiadavku ponúkame niekoľko alternatív tak aby vyhovovali potrebám klienta a zároveň boli pre neho aj cenovo výhodne. Na základe výberu z ponuky spracovanej podľa požiadavky klienta je urobená rezervácia, ktorá je aktuálna do dohodnutého termínu. CA prostredníctvom rezervačného systému zašle poskytovateľovi ubytovania relevantne informácie o klientovi a následne klientovi zašle e-mailové potvrdenie rezervácie v mene poskytovateľa ubytovania. Rezervácie sú bezplatné. Do dohodnutého termínu klient musí potvrdiť svoj záujem o zabezpečenie ubytovania zaslaním objednávky, resp. úhradou požadovanej sumy čím klient potvrdzuje, že mu boli zo strany CA poskytnuté všetky potrebné informácie súvisiace s ubytovaním a vyjadruje súhlas s VOP CA a VOP poskytovateľa služby vrátane príslušných storno podmienok, podmienok pri nenastúpení na ubytovanie . Klient berie na vedomie, že pokiaľ nie je rezervácia ubytovania potvrdená môže dôjsť k zmenám týkajúcim sa obsadenosti, ceny, pričom CA nemá možnosť ovplyvniť tieto skutočnosti. Všetky informácie o cenách, dostupnosti, všeobecných podmienkach a ďalších dôležitých skutočnostiach do rezervačných systémov poskytujú prevádzkovatelia ubytovacích služieb a preto nemôžeme niesť zodpovednosť za presnosť, správnosť a úplnosť týchto informácii a ani ich overovať. CA následne vystaví a zašle klientovi ubytovací poukaz (voucher), ktorým je nutné sa preukázať pri nástupe na ubytovanie a slúži ako doklad o predplatení ubytovania. V prípade, že sa klient nepreukáže týmto voucherom môže poskytovateľ ubytovania požadovať úhradu ubytovania na mieste za aktuálne platné ceny. Všetky zmeny a storná uskutočnené po vystavení vouchera sa riadia podmienkami vybratého poskytovateľa ubytovania. Niektoré poplatky ako napr. turistická daň, príslušné mestské poplatky nie je možne uhradiť vopred spolu s cenou ubytovania ale platia sa až na mieste v hotovosti alebo kreditnou kartou. Poskytovateľ ubytovania môže pri nástupe na ubytovanie požadovať preukázať sa kreditnou kartou, na ktorej môže zablokovať určitú sumu ako zálohu na pripadne čerpanie služieb, ktoré neboli predplatene, napr. wifi na izbe, použitie mini baru, raňajky a pod.

Ďalšia možnosť predaja ubytovania pre klienta je prostredníctvom priameho vstupu do hotelového rezervačného systému prevádzkovaného našim partnerom, spoločnosťou GOGLOBAL TRAVEL. Tento spôsob predaja je určený výhradne našim zmluvným partnerom na základe predchádzajúcej registrácie, ktorú schvaľuje CA po odsúhlasení VOP nášho partnera, ktoré sa vzťahujú na používanie rezervačného systému. V tomto prípade  klient vykonáva rezervácie sám podľa vlastného výberu a platbu vykonáva priamo cez rezervačný systém prostredníctvom kreditnej karty alebo kreditového systému.

Klient berie na vedomie že CA vystupuje pri zabezpečovaní ubytovania len ako sprostredkovateľ a objednaním/zakúpením ubytovania klient vstupuje do zmluvného (právne záväzného) vzťahu s poskytovateľom ubytovania a všetky práva a povinnosti sa riadia výhradne podmienkami poskytovateľa ubytovania. Z tohto dôvodu CA nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné spôsobenie úrazu, ochorenia, ci inej ujmy na zdraví klienta, za poškodenie, stratu a inú ujmu na majetku klienta, resp. akúkoľvek inú škodu spôsobenú klientovi ktorá vznikla na základe konania poskytovateľa ubytovania. CA zodpovedá iba za priame škody, ktoré ste utrpeli alebo Vám vznikli ako následok nedostatkov pri plnení našich povinnosti pri poskytovaní našich služieb a to len do výšky celkovej sumy za potvrdene ubytovanie.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre prenájom aut.

CA zabezpečuje prenájmy aut v zahraničí prostredníctvom spoločnosti Rentalcars.com a riadi sa pri tom ich obchodnými podmienkami tak ako sú uvedené na https://www.rentalcars.com/TermsAndConditions.do. Klient si môže zabezpečiť prenájom auto priamo cez link na našej webovej stránke a platbu uskutočniť vlastnou kreditnou kartou alebo požiadať CA o zabezpečenie tejto služby. V takomto prípade na základe požiadavky klienta vypracujeme ponuku s viacerými variantami. Následne na základe výberu vykonáme rezerváciu a prenájom auta predplatíme našou kreditnou kartou. Klient písomne potvrdí súhlas s rezerváciou a správnosť uvedených údajov a tým zároveň akceptuje VOP dodávateľa služby. Rezerváciu prenájmu auta je možné bezplatne zrušiť najneskôr do 48 hodín pred termínom vyzdvihnutia auta. Pokiaľ by prenájom auta bol zabezpečovaný prostredníctvom iného partnera, klient bude o tejto skutočnosti vopred informovaný a bude oboznámený s jeho obchodnými podmienkami pred záväzným potvrdením služby.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre sprostredkovanie cestovného poistenia.

CA je oprávnená sprostredkovávať jednotlivé druhy cestovného poistenia tak ako sú uvedene na našej webovej stránke na základe zmluvy so spoločnosťou UNIQA, poisťovňa, a. s.  a prostredníctvom online systému MONT BLANC, ktorý je priamo implementovaný v rezervačnom systéme na predaj leteniek –  TRAVELPORT.  Poistne produkty – Poistenie storna letenky a poistenie Komplex je možné zakúpiť len ako súčasť letenky zakúpenej prostredníctvom CA. Ostatné baličky cestovného poistenia je možné zakúpiť aj osobitne bez viazanosti na inú službu. Poistná zmluva sa považuje za uzavretú okamihom písomného potvrdenia, zaslania objednávky alebo úhrady zo strany klienta. CA pri predaji poistných produktov v zmysle uzavretej zmluvy vystupuje len ako obchodný zástupca  poisťovne a uzatvorené poistenie sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Všeobecnými poistnými podmienkami, zmluvnými podmienkami, príslušnou tarifou cestovného poistenia, uzavretou poistnou zmluvou ako aj ďalšími dokumentmi, ktoré tvoria súčasť poistnej zmluvy. Klient berie na vedomie, že zodpovedá za správnosť poskytnutých údajov potrebných na uzatvorenie poistnej zmluvy, ďalej že uzatvorením zmluvy vzniká poistný vzťah medzi ním a poisťovňou a každá poistná udalosť sa rieši priamo s poisťovňou. Povinnosťou CA je po uzatvorení poistnej zmluvy zaslať klientovi poistnú zmluvu a príslušné dokumenty, v prípade poistnej udalosti poskytnúť klientovi súčinnosť ale v žiadnom prípade nezodpovedá za posúdenie a zamietnutie/uznanie nároku klienta na poistne plnenie.

 

Všeobecné obchodné podmienky pre predaj ostatných služieb.

Pod ostatným službami sa rozumejú doplnkové služby ako je predaj vlakových, autobusových a lodných lístkov, zabezpečenie transferov, vybavovanie víz, predaj parkovacích kariet, resp. vstupeniek na rôzne podujatia alebo atrakcie a pod. CA aj v tomto prípade vystupuje len ako sprostredkovateľ týchto služieb a v prípade zakúpenia  niektorého z týchto produktov/služieb klient berie na vedomie, že práva a povinnosti z toho plynúce sa riadia výhradne VOP poskytovateľa služby/produktu. V prípade služby vybavovania víz CA poskytuje klientovi len súčinnosť pri podaní žiadosti o víza a nezodpovedá za udelenie/neudelenie víz, dodržanie termínov zo strany ambasády. Klient je povinný doručiť CA všetky doklady, ktoré sú požadované na vydanie víz a ručí za ich pravdivosť. Nie je povinnosťou CA overovať pravdivosť jednotlivých dokladov. Klient berie na vedomie, že vízové poplatky ako aj servisný poplatok CA sú nevratné bez ohľadu na udelenie/neudelenie víz.

 

Reklamácie.

CA prijíma reklamácie len v písomnej forme e-mailom na emailovú adresu globamerica@globamerica.sk alebo listom. Reklamácia budú riešené v najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 kalendárnych dní od doručenia reklamácie a tiež v závislosti od reklamačných podmienok jednotlivých prepravcov.

Cestujúci berie na vedomie, že CA vystupuje iba ako sprostredkovateľ medzi klientom a dopravcom a že CA nie je vykonávateľom samotnej prepravy a ani služieb s tým spojených a preto nezodpovedá výkon prepravy a ani za ujmy na majetku, veciach a zdraví cestujúceho spojené s prepravou.

Cestujúci ďalej berie na vedomie, že nie je povinnosťou CA zisťovať prípadné zmeny v rezervácii pred/po  zakúpení letenky, resp. zmeny prepravných podmienok a tieto oznamovať cestujúcemu pokiaľ jej tieto informácie neboli poskytnuté zo strany prepravcu cez rezervačnými systém alebo písomnou formou.

Reklamáciu prepravy a služieb s tým súvisiacich je možne uskutočniť iba spôsobom, ktorý je uvedený v prepravných podmienkach konkrétnej leteckej spoločnosti a CA nie je oprávnená vybavovať akékoľvek reklamácie týkajúce sa prepravy.

Reklamácie je potrebné riešiť ,ak prepravca neuvádza inak

a/v prípade nedostatkov, ktoré je možné odstrániť na miest a bezodkladne u osoby poverenej prepravcom.

b/ostatné nedostatky písomne do 14 dní, resp. v časovom limite určenom prepravcom priamo u prepravcu alebo prostredníctvom CA.

Ak je reklamácia riešená prostredníctvom CA, tá po dohovore s cestujúcim postúpi reklamáciu príslušnému oddeleniu prepravcu na riešenie a po obdržaní vyjadrenia následne bude informovať klienta, príp. prepravca zašle priamo cestujúcemu vyjadrenie písomnou formou v časovom limite danom v prepravných podmienkach. Cestujúci v takomto prípade berie na vedomie, že mu týmto nevznikajú žiadne nároky voči CA, ktorá len klientovi pomáha v reklamačnom konaní. Aj v prípade podania reklamácie prostredníctvom CA, jej riešenia je výhradne na prepravcovi a CA nemôže nijako ovplyvniť priebeh vybavovania reklamácie a ani jeho výsledok.

CA môže poskytnúť cestujúcemu náhradu akejkoľvek ujmy len po schválení prepravcom a v súlade s platnými prepravnými podmienkami danej leteckej spoločnosti.

CA zodpovedá za splnenie svojich povinnosti súvisiacich s predajom letenky, číže uzatvorením kúpnej zmluvy medzi cestujúcim a prepravcom a to hlavne:

 • Riadne informovanie prepravcu o uskutočnení objednávky a kúpe letenky
 • Riadne potvrdenie objednávky zo strany prepravcu formou potvrdenej rezervácie
 • Riadne vystavenie letenky a dokumentov na služby s prepravou spojené (dokumenty potvrdzujúce zaplatenie rôznych poplatkov – napr. poplatok za zmenu letenky a pod.)
 • Riadne a včasné predanie všetkých dokladov a informácii prepravcovi (ako napr. údaje o cestujúcom ak to prepravca vyžaduje).
 • Oznamovanie všetkých zmien týkajúcich sa prepravy klientovi ako napr. zrušenie letu, zmeny časov odletu a príletu a pod pokiaľ bola CA o týchto zmenách prepravcom vopred informovaná.
 • Úhradu ceny letenky prepravcovi v presne stanovenom termíne

Ak dôjde nesplneniu niektorej z týchto povinnosti je cestujúci povinný písomne podať reklamáciu najneskôr do 14 dní od vzniku dôvodu na reklamačné konanie. CA je povinná vybaviť reklamáciu v súlade s príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

 

Záverečné ustanovenia.

Platnosť týchto všeobecných obchodných podmienok sa vzťahuje na predaj leteniek a ďalších služieb cestovného ruchu s tým súvisiacich s výnimkou prípadov ak CA vopred dohodne s klientom iný rozsah vzájomných práv a povinnosti.

Tieto všeobecné obchodné podmienky je možné meniť iba dohodou medzi CA  a klientom a to výhradne len písomnou formou.

Klient kúpou služby/produktu cestovného ruchu poskytovaného CA v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo podpisom týchto obchodných podmienok súhlasí s tým,  aby sa práva a povinnosti klienta a CA riadili týmito obchodnými podmienkami.

Klient týmto udeľuje súhlas CA  k zhromažďovaniu, uchovávaniu a spracovaniu osobných údajov nim poskytnutých za účelom zaistenia cestovných služieb podľa par. 6 zákona č. 428/2002 Zb., o ochrane osobných údajov. Klient si je vedomí svojich práv podľa par. 20 zákona č. 428/2002 Zb., o ochrane osobných údajov. Prehlasuje , že všetky uvedené údaje sú presné a pravdivé a boli poskytnuté dobrovoľne. Všetky uvedené údaje budú zhromažďované, spracované a uschované tiež pre účely zasielania obchodných správ prostredníctvom elektronických prostriedkov podľa zákona č. 610/2003 Zb., o elektronických komunikáciách. Odvolanie tohto súhlasu je možné po predchádzajúcej dohode oboch subjektov.

Všeobecné obchodné podmienky sú uverejnené v platnom znení na www.globamerica.sk alebo sú k dispozícii v kancelárii CA. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia od 01.01. 2020 až od odvolania.