ochrana osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Vážení klienti,

Dňa 25. mája 2018 nahradil doteraz platný zákon o ochrane osobných údajov a smernicu EÚ nová právna úprava – nariadenie  2016/679, skrátene GDPR (General Data Protection Regulation – Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) a zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ZoOOÚ).

Aby ste aj naďalej mohli využívať naše služby a aby sme vám ich mohli v plnom rozsahu poskytovať, potrebujeme na to niektoré vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé. Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich ochranu a zabezpečenie.

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE: 

Cestovná agentúra GLOBAMERICA s.r.o., IČO: 31 398 081, Žellova 2, 821 08 Bratislava.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne spracúvania vašich osobných údajov nás kontaktujte na emailovej adrese – gdpr@globamerica.sk

 

ZÁKLADNÉ POJMY:

 

OSOBNÉ ÚDAJE sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby. Za osobné údaje sa okrem tzv. bežných údajov ako meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, rodné číslo, email považujú aj lokalizačné údaje a online identifikátory. Ďalšou kategóriou sú tzv. citlivé údaje – rasový alebo etnický pôvod, politické názory, náboženská viera, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia, sexuálnej orientácie a podobne.

DOTKNUTÁ OSOBA je osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvame. Je to každá fyzická osoba, ktorej sa týkajú osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom.

PREVÁDZKOVATEĽ je osoba, ktorá sama alebo spoločne s inými určí účely a prostriedky spracúvania osobných údajov. Môže to byť fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt.

SPROSTREDKOVATEĽ je osoba, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Môže to byť fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorú prevádzkovateľ najme na to, aby pre neho spracúvala osobné údaje na určený cieľ. V rámci svojej činnosti môže vykonávať len také operácie s osobnými údajmi, ktorými ju prevádzkovateľ poveril.

PRÍJEMCA je osoba, ktorej prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje. Môže to byť fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt.

TRETIA STANA je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý je odlišný od dotknutej osoby, prevádzkovateľa, sprostredkovateľa a osoby, ktoré sú na základe priameho poverenia prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa poverené spracúvaním osobných údajov.

INFORMAČNÝ SYSTÉM je súbor usporiadaných údajov spracúvaných na určitý účel, podľa určitých kritérií. Pri informačnom systéme nie je dôležité, či sú údaje spracúvane automatizovanými alebo neautomatizovanými prostriedkami ale to, či sú spracúvané systematicky.

PRÁVNY TITUL predstavuje podmienku, ktorej splnenie robí spracovanie osobných údajov zákonným

 

AKÝMI ZÁSADAMI SA RIADIME? 

Pri spracovaní osobných údajov sa riadime nasledovnými základnými zásadami spracovania osobných údajov:

zásada zákonnosti – Vaše údaje sú spracúvané korektne, zákonným a transparentným spôsobom;

zásada obmedzenia účelu – zhromažďujeme vaše osobné údaje len pre konkrétne, presne vymedzené a legitímne účely ;

zásada minimalizácie údajov – spracúvame vaše údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutný, primeraný a relevantný k zabezpečeniu požadovaných služieb;

zásada správnosti – spracúvame len presné údaje a v prípade potreby ich aktualizujeme;

zásada minimalizácie uchovávania – vaše údaje ukladáme len po dobu, ktorá je nevyhnutná s ohľadom na účely spracovania vašich údajov, napr. na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi;

zásada integrity a dôvernosti – spracovávame vaše údaje len spôsobom, ktorý zabezpečí vaše údaje pred neoprávneným a protiprávnym použitím, stratou, zničením alebo poškodením;

zásada zodpovednosti – nesieme plnú zodpovednosť za dodržiavanie právnych predpisov vzťahujúcich sa na ochranu osobných údajov.

 

ZÁKONOM STANOVENÉ DôVODY NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Doteraz bol najčastejším a takmer všade používaním právnym titulom na spracovanie osobných údajov súhlas dotknutej osoby. GDPR však presadzuje obrátenú filozofiu a súhlas so spracovaním osobných údajov je až poslednou možnosťou ako spracúvať osobné údaje zákonne.

Vaše osobné údaje spracúvame len na základe niektorého zo zákonom stanoveného dôvodu ( tzv. právny základ alebo právny titul).

Vaše osobné údaje prednostne spracúvame na základe nižšie uvedených právnych titulov, pri ktorých sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby:

  1. Plnenie zmluvy – spracovanie osobných údajov pre účely uzatvárania zmluvných vzťahov, ich zmien a ukončovania, plnenia práv a povinnosti vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy, vrátane evidencie týchto zmluvných vzťahov a s tým súvisiacej komunikácie. Poskytnutie vašich osobných údajov je nevyhnutné na zabezpečenie služieb (plnenie predmetu zmluvy), ktoré si u nás objednávate ( vytvorenie rezervácie – meno, priezvisko, vystavenie letenky – dátum narodenia, komunikácia s cestujúcim ohľadne prepravy – emailová adresa, telefónne číslo, online check-in – informácie o cestovnom doklade a pod.). Bez poskytnutia týchto údajov nebudeme schopný zabezpečiť naše služby.
  2. Plnenie právnych povinnosti – spracovanie osobných údajov na základe požiadaviek právnych predpisov – daňová, účtovnícka, reklamačná agenda, audit, archivácia, súčinnosť s orgánmi verejnej a štátnej moci.
  3. Účel oprávneného záujmu našej spoločnosti.

 

V prípade, že nie je možné spracúvať osobné údaje na základe niektorého vyššie uvedeného právneho základu, budeme vaše osobné údaje spracúvať len na základe Vášho písomného súhlasu. Váš súhlas nám môžete zaslať prostredníctvom vyplneného formulára na emailovú adresu – gdpr@globamerica.sk.

Súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať buď zaslaním oznámenia na email – gdpr@globamerica.sk alebo poštou na našu adresu.

Ak nie ste spokojný s tým ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať vedieť na vyššie uvedenú emailovú adresu. Taktiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

 

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

Aby sme Vám mohli zabezpečiť leteckú, vlakovú, autobusovú, riečnu alebo inú dopravu a služby s tým spojené (napr. prenájom aut, ubytovanie, poistenie atď.)  a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace spracúvame vaše údaje a to len v rozsahu, ktorý od nás požadujú jednotliví príjemcovia týchto údajov (napr. letecké spoločnosti, prevádzkovatelia rezervačných systémov, hotely, poisťovne, úrady štátnej správy a pod.) a to hlavne :

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, údaje o cestovnom doklade, resp. o doklade totožnosti, vízach a pod. Tieto údaje sú potrebné na vytvorenie rezervácie požadovanej služby, napr. rezervácia letenky, spravovanie vašej rezervácie .

KONTAKTNÉ ÚDAJE: telefónne číslo, emailová adresa, adresa trvalého bydliska. Tieto údaje sú potrebné aby sme s vami mohli komunikovať ohľadne zabezpečenia služieb, čerpania služieb, napr. v prípade meškania letu a pod.

PLATOBNÉ ÚDAJE: hlavne číslo bankového účtu, informácie o platobnej karte a pod. Tieto údaje sú potrebné na fakturáciu a platby za objednané služby.

 

PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vzhľadom na účel spracúvania vašich osobných údajov sú vaše údaje poskytované tretím osobám, ktoré sú označované ako príjemca osobných údajov. Jedná sa hlavne o tieto kategórie príjemcov:

Prevádzkovatelia rezervačných systémov – AMADEUS IT Group S.A., TRAVELPORT CZECH REPUBLIC  s. r. o.

Letecké spoločnosti

Hotely a hotelové siete

Poisťovne – UNIQA, EURÓPSKA CESTOVNÁ POISŤOVŃA

Ambasády, vízové oddelenia

Autobusové, vlakové spoločnosti, automobiloví prepravcovia a pod.

Orgány štátnej správy

Audítorská a účtovnícka firma

Správca IT systémov

 

PREDÁVANIE ÚDAJOV DO TRETÍCH KRAJÍN:

V určitých prípadoch môže dochádzať k tomu, že vaše osobné údaje budú predávané do tretích krajín ale to len za podmienky, že je to nevyhnutné na zabezpečenie služieb, ktoré si u nás objednávate, napr. online rezervácie leteniek prostredníctvom leteckých spoločnosti a v krajinách mimo EÚ, zabezpečenie ubytovania mimo EÚ  a pod.

 

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia – hlavne zabezpečenie kancelárskych priestorov, šifrovanie počítačov, hardvérové a softvérové zabezpečenie ochrany.

 

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV:

Vaše osobné údaje uchovávame len po dobu, ktorá je nevyhnutná s ohľadom na účel spracovania vašich osobných údajov a následne ďalšie 2 roky a to hlavne kvôli prípadným budúcim nárokom voči vám alebo z vašej strany voči našej spoločnosti, resp. na obdobie, ktoré je povinné zo zákona. Napr. účtovné doklady je nutné archivovať po dobu 10rokov.

 

VAŠE PRÁVA:

Jedným z hlavných cieľov GDPR je okrem iného aj posilnenie práv osôb, ktorých údaje sa spracúvajú. Prostriedkom k dosiahnutiu tohto cieľa je  zavedenie nových práv pre dotknutú osobu a aj povinností pre prevádzkovateľa.

Práva dotknutých osôb sú:

Právo na informácie – právo byť informovaný o podmienkach spracúvania vašich osobných údajov.

Právo na prístup k údajom – máte právo vedieť ako sa vaše údaje spracúvajú – na aký účel, aké kategórie, kto je príjemca, ako dlho sa uchovávajú a pod.

Právo na opravu – máte právo na to aby vaše údaje, ktoré sa spracúvajú boli správne, úplné a aktuálne.

Právo na vymazanie (právo na zabudnutie) – právo na vymazanie osobných údajov ak ich spracovanie spôsobuje nedôvodnú alebo podstatnú škodu.

Právo na obmedzenie spracúvania – právo obmedziť rozsah spracovania vašich osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás prevádzkovateľ spracúva.

Právo namietať – právo kedykoľvek namietať voči spracúvaniu vašich údajov.

Právo odmietnuť automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie – čiže máte právo odmietnuť aby ste boli predmetom rozhodovania založeného výlučne na automatizovanom spracovaní vašich osobných údajov.

 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA:

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňom ich zverejnenia dňa 25.05.2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady meniť ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti. O každej zmene budete informovaný prostredníctvom aktualizácie tejto informácie zverejnenej na www.globamerica.sk.